‘തലാഖ്’ വിവാഹമോചനം

വിവാഹമോചനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഒട്ടേറെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും തടസ്സങ്ങള്‍ക്കും പുറമെ ദൈവഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ഉല്‍ബോധനങ്ങളും ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ മുസ്‌ലിമിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അതില്‍നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു.

Continue Reading‘തലാഖ്’ വിവാഹമോചനം