ഗോഗ് മഗോഗ് അഥവാ യഅ്ജൂജ് മഅ്ജൂജ്

വാഗ്ദത്ത മഹ്ദി മസീഹ് വന്നാല്‍ അദ്ദേഹം യഅ്ജൂജ് മഅ്ജൂജ് ആരാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരും എന്നാണ്. എന്നു വെച്ചാല്‍ യഅ്ജൂജ് മഅ്ജൂജിന്റെ പുറപ്പാട് വാഗ്ദത്ത മഹ്ദീ മസീഹിന്റെ ആവിര്‍ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

Continue Readingഗോഗ് മഗോഗ് അഥവാ യഅ്ജൂജ് മഅ്ജൂജ്