വിവാഹ സമയത്തെ ഹദ്റത്ത് ആയിശ സിദ്ദീഖ (റ)യുടെ പ്രായം

ആയിശ (റ) ന്റെ വിവാഹപ്രായത്തെക്കുറിച്ച് നിലനില്‍ക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധന

Continue Readingവിവാഹ സമയത്തെ ഹദ്റത്ത് ആയിശ സിദ്ദീഖ (റ)യുടെ പ്രായം