നുബൂവ്വത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഖിലാഫത്ത്

മൂസാ(അ)യുടെ സമുദായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിനു ശേഷം അല്ലാഹു അവന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഖ്മത്ത് അനുസരിച്ച് ചില അസ്തിത്വങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ സേവകരായി തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ റസൂല്‍കരീം(സ) യുടെ വഫാത്തിനു ശേഷവും അല്ലാഹു ഇങ്ങിനെയുള്ള അസ്തിത്വങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ആയത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Continue Readingനുബൂവ്വത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഖിലാഫത്ത്